Kundservice
Plötslig spädbarnsdöd

När ett spädbarn dör plötsligt utan att man finner någon orsak, kallas detta plötslig spädbarnsdöd. Diagnosen plötslig spädbarnsdöd ställer man alltså när man saknar en förklaring till varför ett till synes helt friskt barn dör.

Plötslig spädbarnsdöd, SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), utgör den största enskilda dödsorsaken hos tidigare friska barn i Sverige. SIDS inträffar vanligen under det första levnadsåret men antalet fall är ändå fler än antalet dödsfall i trafikolycksfall eller cancersjukdom upp till 15 års ålder. Emellertid ska det understrykas att risken för SIDS är mycket låg.

Genom att kartlägga riskfaktorer och informera allmänheten om dessa har man sista åren kunnat minska antalet fall på ett sätt som saknar motsvarighet inom många andra discipliner. Efter information till småbarnsföräldrar om att spädbarn skall sova på rygg, att modern skall undvika rökning under graviditet och amning, samt att barnet inte bör ligga för varmt har antalet fall av SIDS halverats i många länder. Även i Sverige minskar SIDS efter att ryggläget på nytt introducerades.

Förekomsten av plötslig spädbarnsdöd i Sverige har framtill år 1993 legat på ca 1/1000, vilket innebär att 100-120 fall barn drabbats per år. Tack vare att upplysning om riskfaktorer introducerades har antalet fall sjunkit till 1/2500 (ca 40 barn per år) 1996. Under 1999 hade antalet fall av plötslig spädbarnsdöd minskat till 0,29 barn per 1000 födda. Det föddes 88 172 barn. Det innebär 26 barn. År 2000 föddes 90 779 barn. Antalet fall av plötslig spädbarnsdöd var 21, dvs 0,23 barn per 1000 födda. De flesta fallen inträffar när barnet är mellan 4 och 16 veckor gammalt. Före 1 månad och efter 6 månader är det väldigt liten risk, men plötslig spädbarnsdöd förekommer upp till ett års ålder. Enstaka fall har till och med förekommit vid 1 1/2 års ålder. Pojkar drabbas något oftare än flickor. De flesta dödsfallen inträffar under vinterhalvåret.

Betydligt fler är de barn som drabbas av så kallade apnéattacker. En apnéattack är ett ovanligt långt andningsuppehåll med pulsfall, och betraktas som ett förstadium till plötslig spädbarnsdöd.

Barn till rökande mödrar löper en högre risk att avlida i SIDS. Nikotinet fungerar som en transmittorsubstans i nervsystemet och har uttalade effekter på både hjärtrytm, blodtryck och andning. Om fostret och det nyfödda barnet exponeras för nikotin kan det leda till att hjärt- och andningsfunktionen fungerar onormalt t ex under en period av syrebrist.

Risken för att ett mycket för tidigt fött barn drabbas av plötslig spädbarnsdöd är flerfaldigt högre än bland barn födda efter fullgången graviditet. Riktigt varför det är så är oklart.

SIDS anses inträffa under sömn, vilket gör att man ser en anhopning av fall under efternatten och de tidiga eftermiddagstimmarna. De flesta barn som drabbas av SIDS har inte uppvisat några symptom. Barn med ökad risk är för tidigt födda, samt barn med så kallade livlöshetsattacker dvs spädbarn som hittats till synes livlösa under sömn men kunnat upplivas. Vid rutinobduktion ser man inga sjukliga förändringar. Med speciella tekniker kan man i många fall påvisa förändringar i de områden av hjärnstammen som styr andning och cirkulation. Det tyder på att orsaken kan sammanhänga med störningar i den tidiga utvecklingen av nervsystemet.

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd

Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanlig. I Sverige är det ungefär ett barn av 4 000 som drabbas. Det som händer är att barnet, som vanligen är mellan en månad och fyra månader gammalt, påträffas dött i sin säng. Dödsfallet inträffar så gott som alltid när barnet sover och kommer plötsligt och oväntat. Trots mångårig intensiv forskning vet man fortfarande inte säkert vad som orsakar denna plötsliga spädbarnsdöd.

Sedan drygt 10 år vet vi emellertid genom undersökningar och erfarenheter, att risken för plötslig spädbarnsdöd kan minskas betydligt genom några ganska enkla åtgärder, som det är viktigt att alla spädbarnsföräldrar känner till. Tack vare dessa råd har förekomsten av plötslig spädbarnsdöd de senaste 10 åren minskat till en fjärdedel av vad den var dessförinnan.

* Avstå från att röka

* Låt spädbarnet sova på rygg

* Amma om det är möjligt

* Se till att barnet är lagom varmt och kan röra sig

Det finns spädbarn som dör trots att de aldrig har sovit på magen eller varit utsatta för passiv rökning. Inte heller kan någon säga att barn som sover på magen när det dog skulle ha levat om det hade legat på ryggen. Se råden som något positivt som du kan göra för ditt barn, det är så vi har menat dem.

Om man ändå känner sig orolig för barnets andning kan man använda sig av ett andningslarm. Andningslarmet känner av barnets andningsrörelser och ger ifrån sig en kraftig signal om barnets andning upphör under mer än 20 sekunder i sträck.

Låt inte oro förstöra dina första månader med babyn! Tänk istället på att plötslig spädbarnsdöd är ovanligt och genom att följa dessa enkla tips minskar du risken väsentligt. Ett andningslarm kan vara ett ytterligare komplement men det är inte något man måste ha.

Rökfritt
Mödrar som röker när de väntar barn riskerar att fostret växer sämre under graviditeten. När föräldrarna röker ökar risken för luftvägsinfektioner hos barnet. Även risken för att barnet ska utveckla tidiga astmabesvär ökar. Dessutom ökar rökning risken för plötslig spädbarnsdöd. Risken blir större ju mer mamman röker.

Det finns därför flera goda skäl att ta vara på tillfället att sluta röka när man väntar barn. Eftersom det är nikotinet som är skadligt för fostret, kan rökningen inte ersättas av exempelvis snus eller nikotintuggummi.

Sova på rygg
Forskningsresultat från en rad länder visar att risken för plötslig spädbarnsdöd minskar när man lägger barnen på rygg istället för på mage när de ska sova. Vi råder dig att låta barnet sova på rygg redan från början. En förklaring till att ryggläge är gynnsamt kan vara att övre delen av luftvägarna hålls öppen bättre. För att förhindra att bakhuvudet blir platt när barnet sover på rygg bör en mjuk kudde användas. Placera barnets huvud omväxlande åt ena eller andra hållet. På så sätt motverkar du att ensidig belastning gör att skallen blir platt eller sned. När barnet kan vända sig själv tar du bort kudden och ersätter den med en fast platt kudde.

Amma barnet
Amning är praktiskt och positivt ur många synvinklar, bland annat får barnet en perfekt sammansatt näring. Vi har glädjande höga amningssiffror i Sverige, och det ska vi sträva efter att bibehålla. Det finns forskningsresultat som visar att amning är en gynnsam faktor också när det gäller att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Ibland fungerar inte amningen, och då får man acceptera det, men om du kan så är det bra om du ammar ditt barn åtminstone första halvåret.

Lagom varmt och kunna röra sig
Spädbarn ska hållas varma men de ska inte "byltas på" så att de blir för varma. Anpassa klädseln efter omgivningens temperatur. Ditt barn ska inte heller "packas in" så att det inte kan röra armar och ben. Tänk på vad du själv skulle tycka var skönt. Du kan exempelvis känna efter att barnet är lagom varmt på bröstet och i nacken och inte för varmt i ansiktet och pannan. Lämna aldrig ditt barn att sova utan tillsyn utomhus på vintern. Lämna heller aldrig ditt barn att sova ensamt i bilen. Ta av ytterklädseln när barnet tas in i värmen inomhus eller i bil efter att ha varit ute. Minska på täcke och påklädning när barnet har feber.

Troligen är det spädbarnens ofullständigt utvecklade förmåga att reglera kroppstemperaturen som gör att för mycket kläder är olämpligt. Regleringen av temperaturen underlättas vid ryggläge. Hos spädbarnet svarar nämligen ansiktet för en viktig del av värmeavgivningen, och den försvåras om ansiktet ligger mot madrassen. En del forskare menar att en orsak till att det inte är bra för spädbarn att bli för varma, är att barnen då kan "tro att de är tillbaka i livmodern" och därför slutar andas.

Vill du veta mer om SIDS? Besök vårdguidens hemsida.